Dôležitý oznam termíny jesenných prázdnin 2020/2021

V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 (bod č. 1) sa v školskom roku 2020/2021 termíny jesenných prázdnin týkajú aj materských škôl.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

V čase jesenných prázdnin v školskom roku 2020/2021 nebude žiadna materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR pre deti v prevádzke.

Mgr. Zuzana Bródyová
riaditeľka školy

Národný projekt Dáška

V prílohe sa nachádza letáčik Dáška, nakoľko aj v tomto období sa naďalej stretávame s násilím páchanom na tých najzraniteľnejších – deťoch a všeobecne na násilí.

Koordinátor ochrany detí pred násilím Ing. Dagmar Stachová

Letáčik
Letáčik Dáška

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Sekcia sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody č. 9
034 01 Ružomberok

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ružomberok

CPPPaP pre verejnosť  –  Sme tu pre vás,

stručný informatívny materiál pre pedagógov a rodičov z VÚDPaP:

zasady_komunikacie_deti-sa-ucia-doma_final.pdf

o-videohrach-vo-vzdelavani.pdf

11-rad_rodicia_skola-doma_final.pdf

Núdzové opatrenia prijaté v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou významnou mierou zasahujú do nášho každodenného života.

CPPPaP v Ružomberku pracuje v obmedzenom režime, avšak ponúka naďalej podporu pre rodičov, pedagógov, žiakov či študentov telefonickou alebo mailovou formou. Read More

O materskej škole

Profil materskej školy

Materská škola patrí podľa zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) do sústavy škôl a v zmysle tohto zákona, § 28 ods.1, podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a ŠkVP „Stonožka objavuje svet“.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

„STONOŽKA OBJAVUJE SVET“

Školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) Materskej školy Riadok 4, Ružomberok „STONOŽKA OBJAVUJE SVET“ tvorí v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní druhú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Definuje hlavné princípy a ciele kurikulárnej politiky štátu a súčasne materskej školy (ďalej MŠ), podstatné demokratické a humanistické hodnoty, na ktorých je výchova a vzdelávanie detí MŠ založená. Predstavuje východisko a záväzný dokument pre rozvíjanie kognitívnych a nonkognitívnych spôsobilostí detí MŠ Riadok 4, Ružomberok.

ŠkVP bol vypracovaný na základe participatívneho prístupu pedagogických zamestnancov školy, je povinným obsahom vzdelávania. Obsahuje a zohľadňuje vlastné ciele školy, poslanie školy, vlastné zameranie a profiláciu školy, učebné osnovy. Rešpektuje vývinové osobitosti detí predškolského veku, priestorové, materiálno-technické a personálne podmienky školy. Vytvára priestor na uplatnenie takého štýlu výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý pozitívne ovplyvňuje učenie sa detí a ich vzdelávacie výsledky, ako i celkovú pozitívnu klímu školy.

Rozpracúva dosiahnutý stupeň vzdelania detí po absolvovaní ŠkVP, spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania, personálne zabezpečenie MŠ, materiálno-technické a priestorové podmienky školy, ako i podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, vnútorný systém kontroly a hodnotenia výsledkov výchovy a vzdelávania detí, výsledkov práce zamestnancov a školy.

ŠkVP podporuje komplexný a integrovaný prístup ku vzdelávaniu detí MŠ prostredníctvom vzdelávacích oblastí, ktoré reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa následne budú kontinuálne rozvíjať na ďalších vzdelávacích stupňoch.

Obsah vzdelávacích oblastí je v ŠkVP obohatený o nadštandardné aktivity, programy školy v súlade so záujmami detí a požiadavkami rodičov/zákonných zástupcov detí školy, konkrétnymi podmienkami a tradíciami materskej školy.

So ŠkVP sú každoročne oboznamovaní všetci rodičia/zákonní zástupcovia detí na plenárnej schôdzi ZRŠ a je k dispozícii všetkým zúčastneným subjektom na výchove vzdelávaní detí u riaditeľky materskej školy.

Súčasťou ŠkVP Stonožka objavuje svet sú učebné osnovy (ďalej UO), ktoré vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vzdelávacích oblastí v MŠ. UO sú vypracované v podobe obsahových celkov, s prihliadnutím na vlastné osobitosti obsahu výchovy a vzdelávania, ktoré vyplývajú zo zamerania školy. Ich súčasťou sú vlastné výkonové štandardy podporných a rozvíjajúcich programov MŠ spracované nad rámec vzdelávacích štandardov ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.              

Jednotlivé obsahové celky v sebe integrujú všetky vzdelávacie oblasti: „Jazyk a komunikácia“, „Matematika a práca s informáciami“, „Človek a príroda“, „Človek a spoločnosť“, „Človek a svet práce“, „Umenia a kultúra“, „Zdravie a pohyb“. Vzdelávacie oblasti sú vzájomne prestupné a ciele jednej z nich možno dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí, alebo ich integráciou.

OBSAHOVÉ CELKY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

„STONOŽKA OBJAVUJE SVET“

Mesiac Obsahové celky Témy
IX. DOMA A V MŠ Ja a moji kamaráti
Naša MŠ
Moja, tvoja rodina
Môj, tvoj domov
X. JESEŇ, PANI BOHATÁ Prišla jeseň
Jeseň v sade
Dary našej záhrady
Dary prírody
Jeseň v lese/Ako sa zvieratá chystajú na zimu
XI. MAĽOVANÁ JESEŇ Farebný svet/Čo o sebe prezrádzajú listy
Poznám svoje telo/zmysly
Rastieme zdravo
Chránime svoje zdravie/Na cestách a križovatkách
XII. ČAS ZÁZRAKOV Príde k nám Mikuláš
Vianoce prichádzajú
Čarovné Vianoce
I. BIELY SVET Moja vlasť/Symboly Slovenska
Nový rok/Časové vzťahy
Zem – súčasť vesmíru
Zimná krajina/Život zvierat v zime
II. ZIMA ČARODEJKA Zimné radovánky/Zimné športy/Olympiáda
Fašiangy
Bezpečne na cestách/Dopravné prostriedky
Nepriateľka chrípka/Starostlivosť o zdravie v zime
III. KNIHA/SPOZNÁVAME SVET Kniha – zdroj poznania/Komunikačné médiá
Rozprávky a bájky sveta
Jarné zvuky prírody/Návrat z teplých krajín
Prebúdzanie prírody/Vítanie jari
Domáce a hospodárske zvieratá a ich mláďatá
IV. SVET OKOLO NÁS Veľká noc
Príroda je záhada/Neživá príroda
SOS – chráň ma!
V. OBJAVUJEME SVET Voda/Život pri potoku, rieke, jazere
Moja mama
Jarné kvety
Letné športy/Olympiáda
VI. POZDRAVY LETA MDD/Kto sú moji kamaráti/Každý z nás je iný
Ružomberok – moje rodné mesto
Rozmanitosť sveta prírody/Exotické zvieratá/Zvieratá v ZOO
Cestujeme v našej vlasti
Tešíme sa na leto/Hurá na prázdniny

STRATEGICKÉ – KONCEPČNÉ RIADENIE ŠKOLY

Poslanie, vízia, filozofia a strategické ciele školy

Poslanie materskej školy

Plynulou socializáciou a kultiváciou dieťaťa smerovať k prirodzenému rozvíjaniu a podnecovaniu špecifických možností a schopností dieťaťa predškolského veku, stimulovať celkový rozvoj jeho osobnosti, pripraviť dieťa na požiadavky v základnej škole a život v spoločnosti v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Vízia školy

„Materská škola kde každé dieťa môže byť samé sebou“

Filozofia školy

Aplikovať do praxe teóriu tvorivo-humanistickej výchovy ako cieľový a koncepčný rámec, kde sa môže prejaviť sloboda a tvorivosť dieťaťa, kde osobnosť dieťaťa je postavená na prvé miesto vo svojej integrite a dynamike rozvoja, vo svojej schopnosti sebarozvíjania.

Výchovu a vzdelávanie MŠ orientovať na koncepciu osobnostnej pedagogiky, ktorej hlavným cieľom je v zhode s cieľmi ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Strategický cieľ školy

Napĺňaním požadovaných celospoločenských i vlastných cieľov školy, iniciovaním zmeny obsahu vzdelávania, metód, foriem pedagogickej práce, orientáciou na osobné záujmy dieťaťa, uplatňovaním demokratického, participatívneho riadenia, otvorením sa širšiemu okoliu smerovať k hodnotám „dobrej školy“:

 • dobré vzťahy – emocionálne bezpečie
 • sloboda a zodpovednosť
 • dobré vzťahy – emocionálne bezpečie
 • sloboda a zodpovednosť
 • dôvera v rast dieťaťa
 • rovnosť šancí – rešpektovanie individuálnych rozdielov medzi deťmi
 • akceptácia – prijatie dieťaťa takého aké je, bez podmienok
 • kreativita – činnostné, zážitkové učenie, učenie sa skúsenosťou
 • efektivita výchovno-vzdelávacieho procesu – chyba ako prostriedok učenia, učenie sa v súvislostiach (projektové metódy, tematické bloky)
 • učiteľ ako usmerňovateľ (facilitátor)
 • vzdelanosť – odborný rast učiteľov.

Všeobecné ciele školy:

1. 2. 3. 4. 5.
ZABEZPEČIŤ PREDPRIMÁRNEVZDELÁVANIE V ZMYSLE ZÁKONA NR SR č. 245/2008 O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ, ŠVP PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ A ŠkVP STONOŽKA OBJAVUJE SVET ZABEZPEČIŤ RIADENIE KVALITY ŠKOLY V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY  A   HUMANIS-TICKÝCH PRINCÍPOV       ZABEZPEČIŤ                A               PODPORIŤ PROFESIJNÝ        A     OSOBNOSTNÝ  RAST PEDAGOGICKÝCH      A         OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV  ŠKOLY                                         ZABEZPEČIŤ SKVALITNENIE MATERIÁLNO-TECHNICKEJ ZÁKLADNE ŠKOLY, VYTVORIŤ OPTIMÁLNE PODMIENKY PRE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIU ČINNOSŤ ŠKOLY                ZABEZPEČIŤ KVALITU SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODINOU, ORGÁNMI ŠKOLY, VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI INŠTITÚCIAMI,  A  VEREJNOSŤOU

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Nevyhnutné vstupné  požiadavky na výchovu a vzdelávanie v MŠ dovŕšený vek 3 roky minimálne k 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka osvojené základné hygienické návyky potvrdenie pediatra, že dieťa môže navštevovať MŠ
Doklad o získanom vzdelaní osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
Poskytnutý stupeň vzdelania predprimárne vzdelanie
Nadväzná príprava (ďalšie vzdelávanie) 1. ročník ZŠ po dovŕšení 6 roku veku k 31.8. príslušného kalendárneho roka s podmienkou dosiahnutia školskej zrelosti a školskej pripravenosti

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

MŠ obohacuje výchovu a vzdelávanie detí cieľavedomou realizáciou úloh vypracovaných podporných a rozvíjajúcich programov školy zameraných na rozvoj psychomotorických zručností detí predškolského veku, na podporu zdravia a výchovu k zdravému životnému štýlu:

 • výcvik (kurz) korčuľovania
 • výcvik (kurz) lyžovania
 • predplavecká výchova

Ciele, úlohy jednotlivých programov školy sú implementované do učebných osnov ŠkVP MŠ „Stonožka objavuje svet“ a integrované do triednych plánov výchovno-vzdelávacej činnosti so zreteľom na obsahové a výkonové štandardy v príslušných oblastiach rozvoja osobnosti dieťaťa uvedených v ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

MŠ má vytvorené výborné vonkajšie podmienky pre realizáciu programov vzhľadom k tomu, že v jej blízkosti sa nachádza zimný štadión, plaváreň a dostupné je i lyžiarske stredisko Malinô Brdo a Donovaly.

MŠ obohacuje vzdelávanie detí o oboznamovanie s cudzím jazykom (AJ) prostredníctvom krúžkovej činnosti v spolupráci s CVČ ELÁN v Ružomberku, OZ GALAXY s ohľadom na záujem rodičov/zákonných zástupcov, detí MŠ a ich schopnosti. Oboznamovanie detí s AJ je realizované externým učiteľom ZŠ, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky v súlade s vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov v popoludňajších hodinách v triedach 4-5 a 5-6 ročných detí. Plány práce jednotlivých krúžkov sú súčasťou  plánu práce školy.

MŠ organizuje i prípravné vzdelávanie v odboroch ZUŠ Ľ. Fullu (odbor výtvarný, tanečný) a SZUŠ Dotyk (odbor výtvarný) s ohľadom na záujem rodičov/zákonných zástupcov, detí MŠ a ich schopnosti v odpoludňajších hodinách na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Prípravné vzdelávanie v odboroch ZUŠ sa organizuje pod vedením externých pedagogických zamestnancov ZUŠ. Za obsah a kvalitu realizovania týchto činností sú zodpovední pedagogickí zamestnanci ZUŠ, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke MŠ na schválenie plán výchovno-vzdelávacej činnosti. Prípravné vzdelávanie v odboroch ZUŠ je realizované vo vekovej kategórii 4-5, 5-6 ročných detí.

Ďalšie školské a mimoškolské aktivity sú realizované v spolupráci s rodičmi, so zriaďovateľom MŠ, s inými výchovnými činiteľmi a verejnosťou.

K pravidelným aktivitám patrí výcvik korčuľovania, lyžovania, predplavecký výcvik, športové hry na Kalvárii, v Čutkovskej doline, zimná a letná športová olympiáda, výlet na Malinô Brdo, Podsuchú, Agrofarmu  Gejdák, Krajinka, ZOO v Bojniciach, Škola v prírode, ktoré sa organizujú na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa s prihliadnutím na bezpečnosť detí, ich hygienické a fyziologické potreby.

K ďalším aktivitám školy patria exkurzie do vojenských kasární, požiarnej zbrojnice, návšteva Liptovského múzea, Galérie Ľ. Fullu, Mestskej knižnice, každoročne organizovaný „Mikuláš“, vianočný koncert, divadelné predstavenia v MŠ, Mestskej knižnici, Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberok, fašiangový karneval, Deň matiek, Deň detí, rozlúčka s predškolákmi, výlety a vychádzky do neďalekej prírody. Škola je zapojená i do projektu Mestskej polície v Ružomberku „Vidieť a byť videný“ – „Macko uško“.

Ciele a úlohy programov, školských, mimoškolských a nadštandardných aktivít sú premyslene, nadväzne  plánované a realizované v súčinnosti s cieľmi ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ŠkVP  tak, aby tvorili jeden kompaktný celok a smerovali k  celostnému rozvoju osobnosti detí.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Výchovu a vzdelávanie detí MŠ zabezpečuje 12 pedagogických zamestnancov, vrátane riaditeľky MŠ. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Z pedagogických zamestnancov majú štyri učiteľky ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy, jedna učiteľka prvý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika, šesť učiteliek druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika. Z uvedeného počtu pedagogických zamestnancov školy päť učiteliek vykonalo 1. atestáciu v príslušnom odbore.

Riaditeľka materskej školy ukončila druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika a vykonala 1. a 2. atestáciu v príslušnom odbore. Popri vykonávaní svojej funkcie pracuje ako externý lektor kontinuálneho vzdelávania pri MPC Žilina v programoch riadenia školy a externý recenzent atestačných a záverečných prác v programoch vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov MŠ.

Kvalifikovaný kolektív pedagogických zamestnancov školy je stabilný, učiteľky sú aktívne, tvorivé, neustále si zvyšujú odbornú úroveň účasťou a absolvovaním programov kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania prostredníctvom MPC  Žilina, prostredníctvom MZ na škole a sebavzdelávaním.

Všetci pedagogickí zamestnanci školy svojou osobnosťou, aktivitami, vzdelávaním, prenášaním vlastných skúseností do života a práce školy, postojmi, hodnotami, očakávaniami a pracovnými výkonmi vytvárajú tvár školy.

Realizované, vžité a ďalej rozvíjané a podporované vzťahy v MŠ i vzťahy s jej vonkajším prostredím na každej úrovni interpersonálneho fungovania zabezpečujú dobrú klímu a celkovú pozitívnu atmosféru školy – jej kultúru.

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY

Materská škola Riadok 4, Ružomberok je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu. Tvoria ju dva pavilóny – objekty, ktoré sú navzájom prepojené uzavretou spojovacou chodbou. Prízemie materskej školy tvorí vstupná hala, dve triedy s príslušnými priestormi pre deti a zamestnancov MŠ, ako i dve príručné  kuchynky. Poschodie s prízemím spájajú dve vnútorné schodištia. Poschodie I. objektu budovy tvoria rovnako dve triedy s príslušnými miestnosťami pre deti MŠ a zamestnancov školy a miestnosť na pohybové aktivity detí, krúžkovú činnosť a prípravné vzdelávanie v odboroch ZUŠ. II. objekt budovy je vnútorne prepojený spojovacou chodbou s prvým objektom budovy. Prízemie druhého  objektu budovy tvoria priestory kuchyne, jedáleň pre deti MŠ, práčovne, mangľovne s príslušnými skladmi. Na poschodí tejto budovy sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi, administratívne priestory pre vedúcu školskej jedálne a riaditeľku školy. Prízemie s poschodím spájajú vnútorné schody. Priestory MŠ sú po celkovej rekonštrukcii, ktorá bola zrealizovaná v čase od 4. 5. 2009 do 31.8.2009.

Súčasťou areálu MŠ je školský dvor, ktorý sa denne za priaznivého počasia využíva na riadené a spontánne činnosti detí. Oplotenie školského dvora je po rekonštrukcii. Školský dvor je vybavený preliezačkami so šmykľavkami, pieskoviskami a altánkami, ktoré spĺňajú hygienické normy a bezpečnostné požiadavky pre realizáciu aktívneho oddychu detí školy – hier, pohybových, športových, relaxačných, bádateľských, výtvarných a pracovných činností a  aktivít detí MŠ. Pre záujmové činnosti v exteriéry školy majú deti k dispozícii záhradné náradie, telovýchovné náčinie na loptové, kolektívne hry, hry v skupinách, ako i materiál na dopravnú výchovu detí – kolobežky, odrážadlá, trojkolky, bicykle. MŠ v blízkej budúcnosti plánuje vytvoriť dopravné ihrisko pre praktickú výchovu detí k bezpečnosti v doprave v úlohe chodca, cyklistu.

Všetky vnútorné priestory školy sú vkusne a aktuálne vyzdobené vzhľadom na ročné obdobia, či iné aktivity, podujatia, významné dni a sviatky. O činnostiach detí informujú rodičov aktuálne nástenky s výtvarnými a inými prácami detí, webová stránka školy. V šatniach umiestnené informačné tabule oboznamujú rodičov detí o akciách, aktivitách, podujatiach triedy i celej školy, ponúkajú možnosť rodičom oboznámiť sa s aktuálnou legislatívou pre MŠ.

Materská škola je vybavená učebnými pomôckami vhodnými na plnenie cieľov výchovy a vzdelávania ŠkVP, odbornou a detskou literatúrou, hračkami, didaktickou a výpočtovou technikou, prostriedkami IKT.

Interiér, ako i exteriér školy je rozľahlý, priestranný, umožňuje nerušenú činnosť každej triedy, poskytuje priestor pre aktivitu detí, uplatňovanie zážitkových metód učenia, činnostné učenie, učenie sa vlastnou skúsenosťou. Vytvára vhodné podmienky na realizáciu rôznych organizačných foriem v procese výchovy a vzdelávania.

Materiálno-technickú základňu MŠ každoročne v rámci schváleného rozpočtu vybavuje a dopĺňa novými učebnými pomôckami, hračkami, detským nábytkom, detskou a odbornou literatúrou, podľa možností a potreby didaktickou, výpočtovou technikou, kancelárskym a spotrebným materiálom na bádateľské, výtvarné, pracovné a umelecké činnosti detí.

ORGANIZAČNÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Realizácia výchovy a vzdelávania v MŠ sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych denných aktivít, pričom ich súčasťou sú aj cielené (riadené) vzdelávacie aktivity, ktoré sú realizované najmä metódou hry, spravidla didaktickej hry s rôznym obsahovým zameraním. Tieto vzdelávacie aktivity môžu byť podľa uváženia učiteľky zamerané na jednu vzdelávaciu oblasť alebo sa v nich kombinujú dve alebo viaceré vzdelávacie oblasti zamerané na spoločnú tému. Niektoré cielené vzdelávacie aktivity, obsahovo zamerané napr. na vzdelávacie oblasti Zdravie a pohyb, Človek a príroda, Človek a spoločnosť a iné sa uskutočňujú aj pri pobyte vonku. Cielené vzdelávacie aktivity sa vzťahujú na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov MŠ vyjadrených vo vzdelávacích oblastiach. Sú rozvrhnuté v dopoludňajšej i v popoludňajšej časti harmonogramu denných činností. V rámci cielených vzdelávacích aktivít sa vytvára priestor na postupné dosahovanie vzdelávacích štandardov ako sú uvedené v UO ŠkVP.

Ďalšími organizačnými formami v priebehu denných činností sú hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, pobyt vonku, záujmové činnosti, odpočinok a činnosti spojené so životosprávou (stravovanie, odpočinok, osobná hygiena).

Hry a činnosti podľa výberu detí sa realizujú od príchodu detí do MŠ do začiatku cielených vzdelávacích aktivít. Tieto aktivity okrem hier a činností podľa výberu detí, ktoré sú dominantné, zahŕňajú aj ranný filter a ranný kruh. Po hrách a rannom kruhu nasledujú činnosti zabezpečujúce životosprávu.