Národný projekt Dáška

V prílohe sa nachádza letáčik Dáška, nakoľko aj v tomto období sa naďalej stretávame s násilím páchanom na tých najzraniteľnejších – deťoch a všeobecne na násilí.

Koordinátor ochrany detí pred násilím Ing. Dagmar Stachová

Letáčik
Letáčik Dáška

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Sekcia sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody č. 9
034 01 Ružomberok